We hebben onze Algemene voorwaarden geüpdatet, deze zijn vanaf 1 april 2019 van kracht.
Onze gewijzigde Algemene voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht voor alle consumenten die zijn geregistreerd op of na 1 april 2019. Voor consumenten die vóór 1 april zijn geregistreerd, geldt een respijtperiode waarin onze eerder gepubliceerde algemene voorwaarden nog steeds van toepassing zijn. Als u de Ronin One-app blijft gebruiken na 30 april 2019, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van Ronin's gewijzigde Algemene voorwaarden.

Versie: 20190401
Nederlandse versie in PDF

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronin Apps B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73104612.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.    Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Ronin Apps B.V.;
1.2.    Applicatie: de door Ronin Apps B.V. ontwikkelde app met de naam Ronin One om haar Diensten tot uitvoering te brengen;
1.3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Ronin Apps B.V.;
1.4.    Coin-swap: het mechanisme dat wordt gebruikt om cryptocurrencies van de ene blockchain naar de andere te verplaatsen met een vooraf bepaald percentage.
1.5.    Cryptocurrency: digitale munteenheden, Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH);
1.6.    Diensten: de dienstverlening die door Ronin Apps B.V. via haar Applicatie wordt aangeboden, gericht op het opslaan, bewaren en beheren van Cryptocurrency, Valutatransacties en anderszins door Ronin Apps B.V. te verrichten werkzaamheden;
1.7.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand ingevolge artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek;
1.8.    Klantaccount: het account op de Applicatie welke door de Consument wordt aangemaakt ten behoeve van de aankoop en het beheer van Cryptocurrency;
1.9.    O.C.E.A.N.: het geavanceerde platform van Ronin Apps B.V. dat de verbinding mogelijk maakt tussen de wereld en blockchain-technologie voor consumenten, banken en bedrijven;
1.10.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.11.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.12.    Ronin: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronin Apps B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73104612, de aan Ronin Apps B.V. gelieerde entiteiten en/of door Ronin Apps B.V. (eventueel) nader aan te wijzen derden;
1.13.    Partijen: Ronin Apps B.V. en Consument gezamenlijk;
1.14.    Valutatransactie: de (digitale) aan- en/of verkoop van Cryptocurrency.
1.15.    ‘US Person’: Ronin definieert een ‘US Person’ als een natuurlijk persoon welke (i) een Amerikaans paspoort heeft (ii) woont in de Verenigde Staten, (iii) is geboren in de Verenigde Staten, (iv) een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer heeft, (v) periodiek geld over maakt naar de Verenigde Staten, (vi) een gevolgmachtigde heeft met een Amerikaans adres en/of (vii) een Per Adres (p/a) heeft in de Verenigde Staten.

ARTIKEL 2: TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand die Ronin sluit met de Consument.
2.2.    Afwijkingen van en wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden binden Ronin slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voor zover Ronin daarbij door een daartoe krachtens de statuten van Ronin bevoegde functionaris wordt vertegenwoordigd. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere overeenkomsten/rechtshandelingen tussen Ronin en Consument.
2.3.    Consument stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten/rechtshandelingen tussen Consument en Ronin. Consument stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden gesteld.
2.4.    Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
2.5.    Ronin behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Ronin deze via elektronische weg aan de Consument ter kennis heeft gebracht en de Consument tegen de toepasselijkheid daarvan niet binnen dertig (30) dagen na verzending heeft geageerd. Op overeenkomsten die daarna tot stand komen en in gevallen waarin verschillende versies van toepassing geacht kunnen worden is de jongste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.6.    Voor wat betreft de niet in deze Algemene Voorwaarden geregelde onderdelen wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door het aanbod, door de acceptatie daarvan door de Consument of door de acceptatie daarvan door Ronin, alles voor zover uitdrukkelijk voorgevallen en voor zover deze onderling niet met elkaar in strijd zijn.
2.7.    Sectiekoppen in deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend ter verduidelijking en zijn niet van toepassing op de betekenis of interpretatie van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden.
2.8.    Deze Algemene Voorwaarden worden in verschillende talen ter beschikking gesteld. In het geval van een geschil over inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
2.9.    Indien een overeenkomst tussen Partijen wordt c.q. is beëindigd, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard of inhoud in stand dienen te blijven, waaronder doch niet uitsluitend de bepalingen omtrent beëindiging, annulering, geheimhouding, schulden aan Ronin, algemeen gebruik van de Applicatie, geschillen met Ronin en algemene bepalingen, ook na beëindiging van kracht.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

3.1.    Behoudens het bepaalde in artikel 4, komt een overeenkomst tussen Partijen tot stand zodra Consument de Applicatie downloadt en/of gebruikt, dan wel zodra de Consument een Klantaccount aanmaakt en/of gebruikt, dan wel zodra de Consument anderszins gebruik maakt van de Diensten van Ronin, dan wel indien Ronin anderszins uitvoering geeft aan een in het verlengde van een opdracht van Consument liggende uitvoeringshandeling en Consument daar niet dezelfde dag nog tegen ageert.
3.2.    Wijzigingen in een overeenkomst tussen Partijen binden Ronin slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voor zover Ronin daarbij door een daartoe krachtens de statuten van Ronin bevoegde functionaris wordt vertegenwoordigd. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere overeenkomsten/rechtshandelingen tussen Ronin en Consument.

ARTIKEL 4: KLANTACCOUNT

4.1.    Alvorens de Consument van de Diensten gebruik kan maken, dient hij zich bij Ronin te registreren door het aanmaken van een Klantaccount, waarbij de Consument in ieder geval doch niet uitsluitend dient op te geven diens naam, e-mailadres en telefoonnummer alsmede waarvoor hij de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid uitdrukkelijk dient te accepteren. Ronin zal deze gegevens bovendien gebruiken om de naar haar oordeel van belang zijnde kennisgevingen en waarschuwingen aan de Consument te doen toekomen. Bovendien dient de Consument een persoonlijke door hem aan te maken gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, welke de betreffende Consument toegang zullen verschaffen tot zijn Klantaccount.
4.2.    Ronin kan te allen tijde en naar haar eigen oordeel weigeren om een Klantaccount voor een Consument te openen, het aantal Klantaccounts per Consument te beperken en/of de Consument de toegang tot c.q. het gebruik van de Diensten te weigeren.
4.3.    De Consument kan slechts gebruik maken van zijn Klantaccount en de Diensten, indien hij beschikt over de daartoe geschikte c.q. benodigde apparatuur, waaronder doch niet uitsluitend een smartphone of tablet, alsmede toegang heeft tot internet door middel van bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend een telecommunicatiedienstabonnement.
4.4.    De Consument is gehouden en derhalve verantwoordelijk voor het actueel en volledig houden van de informatie betreffende zijn Klantaccount, waaronder doch niet uitsluitend diens e-mailadres en telefoonnummer.
4.5.    Criminele handelingen en economische delicten zoals het witwassen van geld en het handelen in niet legitiem verkregen Cryptocurrency zijn verboden. Ronin is te dien aanzien gerechtigd om alle activiteiten betreffende het gebruik van het Klantaccount en de Diensten alsmede de Valutatransacties en het overige transactiegedrag van de Consument te monitoren en vast te leggen. Ronin is gerechtigd om bij activiteiten c.q. (Valuta)transacties van de Consument die naar oordeel van Ronin afwijken van de gebruikelijke activiteiten c.q. (Valuta)transacties, maatregelen te treffen die naar oordeel van Ronin in de gegeven omstandigheden noodzakelijk en passend worden geacht. Indien de Consument wet- en/of regelgeving overtreedt, is Ronin gerechtigd om de daartoe bevoegde autoriteiten hiervan onverwijld in kennis te stellen alsmede de gegevens, documenten en/of informatie van de Consument aan de daartoe bevoegde autoriteiten te verstrekken, zonder dat Ronin daartoe tot mededelen aan de Consument verplicht is.

ARTIKEL 5: VERIFICATIE EN IDENTIFICATIE

5.1.    Het is niet mogelijk om anoniem gebruik te maken van onze Diensten. Ronin hanteert een ‘ken-uw-klant-beleid’ voor iedere Consument. Alvorens Ronin een Klantaccount voor de Consument kan openen alsmede alvorens de Consument gebruik kan maken van de Diensten, dient de Consument een derhalve bepaalde verificatie- en identificatieprocedures te doorlopen en te voltooien. De Consument is daartoe gehouden alle gegevens, documenten en informatie, welke Ronin naar haar oordeel nodig acht met het oog op de verificatie en identificatie van de Consument alsmede het opsporen van witwassen van geld, terrorismefinanciering, fraude of andere financiële misdrijven, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Ronin te verstrekken. De Consument dient in ieder geval doch niet uitsluitend, op verzoek van Ronin te verstrekken diens naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, identificatienummer van de Consument, overheidsidentificatienummer en informatie over de bankrekening van de Consument.
5.2.    Alle bedragen die de Consument ten aanzien van een Valutatransactie aan Ronin verschuldigd is, dienen door de Consument per vooruitbetaling aan Ronin te worden voldaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 12. De Cryptocurrency zullen door Ronin pas aan de Consument worden geleverd, indien en voor zover de verschuldigde bedragen door Ronin zijn ontvangen.
5.3.    In het kader van de verificatie- en identificatieprocedure is Ronin gerechtigd om – al dan niet via derden – alle mogelijke onderzoeken uit te (laten) voeren en (openbare) informatie te gebruiken, die naar haar oordeel van belang zijn voor en nodig zijn om de identiteit van een Consument te verifiëren en/of om het witwassen van geld, terrorismefinanciering, fraude of andere financiële misdrijven op te sporen en tegen te gaan. Bovendien is Ronin gerechtigd om naar aanleiding en op basis van de resultaten van een onderzoek acties uit te (laten) voeren die naar haar oordeel van belang zijn. Ronin is in dat kader gerechtigd om de gegevens, documenten en/of informatie van de Consument te verstrekken aan derden die zijn gericht op kredietreferentie, fraudepreventie, terrorismebestrijding en/of (financiële) misdaad.
5.4.    De Consument is gehouden Ronin onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in het kader van de verificatie en identificatie van de Consument alsmede het opsporen van witwassen van geld, terrorismefinanciering, fraude of andere financiële misdrijven van belang kunnen zijn.
5.5.    De Consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem aan Ronin te verstrekken en verstrekte gegevens, documenten en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5.6.    De Consument is gehouden om wijzigingen, afwijkingen, onjuistheid en onvolledigheden in de reeds aan Ronin verstrekte gegevens, documenten en informatie, zowel alvorens de totstandkoming van een overeenkomst, als gedurende de looptijd van een overeenkomst, onverwijld aan Ronin mede te delen. Indien Ronin het gezien de aard van de wijzigingen, afwijkingen, onjuistheden en/of onvolledigheden nodig acht, zal zij de verificatie- en identificatieprocedure van de betreffende Consument nogmaals doorlopen.
5.7.    Ronin behoudt zich het recht voor om een Valutatransactie (steeds) op te schorten dan wel te annuleren c.q. weigeren totdat de verificatie- en identificatieprocedure met goed gevolg (opnieuw) volledig door de Consument is doorlopen en voltooid.

ARTIKEL 6: AAN- EN VERKOOPDIENSTEN

6.1.    De Diensten bestaan onder andere uit de mogelijkheid voor de Consument om Cryptocurrency van Ronin te kopen door middel van een Valutatransactie, doch slechts indien en voor zover Ronin beschikt over de juiste en voldoende Cryptocurrency. Indien Ronin op het moment van een Valutatransactie niet mocht beschikken over de juiste en/of voldoende Cryptocurrency, dan kan Ronin daarvoor geenszins aansprakelijk worden gehouden.
6.2.    Ronin zal bij iedere Valutatransactie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
6.3.    Iedere Valutatransactie wordt door Ronin verwerkt overeenkomstig de instructies, gegevens en informatie welke zij van de Consument heeft (mogen) ontvangen. De Consument is gehouden voor iedere transactie de daartoe naar oordeel van Ronin vereiste instructies, gegevens en informatie tijdig, volledig en juist aan Ronin te verstrekken. De Consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem aan Ronin te verstrekken en verstrekte instructies, gegevens en informatie.
6.4.    Iedere Valutatransactie is uitgesloten van het Herroepingsrecht, aangezien het producten of diensten betreffen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Ronin geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. Derhalve kunnen de Valutatransacties waartoe (namens) de Consument eenmaal opdracht (is/) heeft gegeven niet worden teruggenomen, geannuleerd en/of gewijzigd.
6.5.    Ronin is te allen tijde gerechtigd om een Valutatransactie te weigeren of te annuleren, indien daartoe conform geldende wet- en/of regelgeving naar oordeel van Ronin aanleiding bestaat. Indien Ronin een Valutatransactie weigert of annuleert, dan wel om enigerlei andere reden niet kan realiseren, zal zij de Consument daarvan in kennis stellen. Indien de Valutatransactie om enigerlei andere reden niet kan worden gerealiseerd kan Ronin de Consument bovendien verzoeken om aan Ronin opnieuw opdracht te geven voor de betreffende Valutatransactie tegen de op dat moment geldende wisselkoers.
6.6.    Een Valutatransactie kan slechts worden uitgevoerd voor Cryptocurrency welke door Ronin worden ondersteund, hetgeen van tijd tot tijd kan veranderen.
6.7.    Ronin is gerechtigd om het aantal Valutatransactie per Consument per dag te maximeren c.q. limiteren. De transactielimiet kan door de Consument worden geraadpleegd via diens Klantaccount. Ronin is te allen tijde gerechtigd om de transactielimiet van een Consument te verlagen of te verhogen. 6.8.    Zowel de aankoopgeschiedenis als de transactiegeschiedenis van de Consument staan weergegeven in diens Klantaccount.

ARTIKEL 7: OPSLAGDIENST

7.1.    De Diensten bestaan onder andere uit de mogelijkheid voor de Consument om (bij Ronin) aangekochte Cryptocurrency te ontvangen op, op te (doen) slaan in en te beheren via het Klantaccount.
7.2.    Een Valutatransactie is niet voltooid zolang deze nog bij Ronin in behandeling is. De aangekochte Cryptocurrency staan niet in het Klantaccount van de Consument weergegeven en kunnen niet door de Consument worden gebruikt zolang de Valutatransactie nog in behandeling is. Ronin is gerechtigd om een door Ronin goedgekeurde en voltooide Valutatransactie te verwerken in het Klantaccount van de Consument.
7.3.    De Diensten die overeenkomstig artikel 7.1 via het Klantaccount worden aangeboden, kunnen alleen worden gebruikt voor Cryptocurrency welke door Ronin worden ondersteund. Het is de Consument in geen geval toegestaan om het Klantaccount te gebruiken voor het ontvangen, opslaan, beheren dan wel anderszins gebruiken van andere Cryptocurrency dan die door Ronin worden ondersteund. Mocht de Consument het Klantaccount in weerwil van dit artikel toch gebruiken voor Cryptocurrency die door Ronin niet worden ondersteund, dan kan Ronin daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gehouden.
7.4.    Tenzij uitdrukkelijk door Ronin anders is aangegeven, ondersteunt Ronin uitdrukkelijk geen metacoins, colored coins, side chains of andere derivative, enhanced of forked protocollen, tokens of munten welke een aanvulling vormen op of een wisselwerking hebben met de Cryptocurrency die door Ronin worden ondersteund. Het is de Consument derhalve niet toegestaan om het Klantaccount op een manier te gebruiken die verband houdt met één van de voorgenoemde protocollen. Mocht de Consument het Klantaccount in weerwil van dit artikel toch gebruiken op een manier die verband houdt met één van de voorgenoemde protocollen, dan kan Ronin daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gehouden.
7.5.    De Cryptocurrency worden door Ronin aangeboden via O.C.E.A.N. en worden daar waar mogelijk offline opgeslagen.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

8.1.    Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dient de Consument cumulatief aan de navolgende vereisten te hebben voldaan:
    a.    de Consument dient overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 met goed gevolg de verificatie- en identificatieprocedure van Ronin te hebben doorlopen en te voldoen aan de ‘ken-uw-klant-voorwaarden;
    b.    de Consument dient een natuurlijk persoon te zijn;
    c.    de Consument dient een leeftijd van 18 jaar of ouder te hebben;
    d.    de Consument dient woonachtig te zijn binnen de EU/EER.
8.2.    Het is de Consument niet toegestaan meer dan één Klantaccount aan te maken, aan te houden en/of te beheren.
8.3.    De Consument die onder de term ‘US Person’ valt is het niet toegestaan om een Klantaccount aan te houden of te openen.
8.4.    De Consument dient zich te onthouden van criminele handelingen en economische delicten zoals het witwassen van geld en het handelen in niet legitiem verkregen Cryptocurrency.
8.5.    De Consument is gehouden om zelf te bepalen of, en in welke mate, eventuele belastingen en/of andere heffingen van overheidswege van toepassing zijn op een Valutatransactie die hij uitvoert via Ronin alsmede dergelijke belastingen en/of heffingen achter te houden, te verzamelen, te rapporteren alsmede aan de juiste autoriteit door te geven.
8.6.    De Consument maakt geheel op eigen risico gebruik van de Applicatie, de Diensten, de (handel in) Cryptocurrency en de Valutatransacties. De Consument is gehouden om zichzelf te vergewissen van en wordt geacht bekend te zijn met de risico’s gepaard gaande met de Applicatie, de Diensten, de (handel in) Cryptocurrency en de Valutatransacties, zoals het eventuele verlies dat kan worden geleden bij het handelen of het aanhouden van Cryptocurrency. De Diensten, (handel in) Cryptocurrency en Valutatransacties worden momenteel niet gereguleerd door de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten of enige andere financieel toezichthoudend orgaan of bevoegde autoriteit.
8.7.    De Consument is gehouden om zichzelf te vergewissen van en wordt geacht bekend te zijn met de toepasselijke wet- en/of regelgeving op Cryptocurrency en Valutatransacties in het land van zijn verblijf.

ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING

9.1.    Alle naar oordeel van Ronin vertrouwelijke informatie die de Consument verkrijgt omtrent Ronin en haar Diensten, alsmede de informatie die de Consument verkrijgt omtrent derde-gebruikers, dient hij vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken in verband met de Diensten.
9.2.    Consument is niet bevoegd informatie van een derde-gebruiker bekend te maken of aan een derde partij te verstrekken, behalve als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om een Valutatransactie en andere redelijkerwijs daarmee samenhangende functies uit te voeren.

ARTIKEL 10: BEVEILIGING DOOR CONSUMENT

10.1.    De Consument is volledig verantwoordelijk voor het veilig en werkende houden van zijn elektronische apparatuur waarop hij de Applicatie heeft gedownload c.q. gebruikt dan wel waarmee hij gebruik maakt van de Diensten. De Consument is gehouden om diens apparatuur adequaat te beveiligen, door onder meer doch niet uitsluitend gebruik te maken van betrouwbare en gemakkelijke antivirussoftware, alsmede periodiek te controleren. Bovendien dient de Consument er voor zorg te dragen dat diens apparatuur met een wachtwoord is beveiligd.
10.2.    De Consument is gehouden om diens gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig te kiezen, vertrouwelijk te houden, niet te delen en veilig te bewaren. Bovendien wordt de Consument aangeraden om diens wachtwoord periodiek te wijzigen.
10.3.    De Consument dient redelijke stappen te ondernemen om verlies, diefstal of misbruik van de in artikel 10.1 genoemde apparatuur alsmede diens persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord tegen te gaan. De Consument is zich bewust van het risico gepaard gaande met het verlies, diefstal of misbruik van de betreffende apparatuur of diens gebruikersnaam en/of wachtwoord, waaronder doch niet uitsluitend het risico dat een derde zichzelf (onrechtmatig) toegang kan verschaffen tot het Klantaccount van de Consument.
10.4.    Indien de Consument het vermoeden heeft dat zijn Klantaccount en/of zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord door een derde worden gebruikt, worden misbruikt en/of zijn aangetast, dient hij Ronin zo spoedig mogelijk schriftelijk van dit vermoeden in kennis te stellen.

ARTIKEL 11: KOSTEN EN PRIJZEN

11.1.    Alle door Ronin opgegeven, dan wel tussen Partijen overeengekomen, kosten en prijzen en alle verklaringen daaromtrent zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Ronin worden gewijzigd. Voorgaande heeft tot gevolg dat de kosten en prijzen per Valutatransactie aanzienlijk kunnen verschillen.
11.2.    Alle door Ronin opgegeven, dan wel tussen Partijen overeengekomen, kosten en prijzen luiden in Euro’s of Cryptocurrency en dienen door de Consument derhalve dan ook in Euro’s of Cryptocurrency aan Ronin te worden voldaan.
11.3.    Iedere Valutatransactie vindt plaats overeenkomstig de door Ronin vastgestelde en opgegeven wisselkoers. De wisselkoers omvat de aankoopprijs en/of verkoopprijs van de betreffende Cryptocurrency uitgedrukt in Euro’s of andersom. De wisselkoers van de aankoopprijs kan verschillen met de wisselkoers van de verkoopprijs. De wisselkoers omvat de prijzen van de Cryptocurrency, exclusief eventueel in rekening te brengen kosten. Indien de Consument een Valutatransactie uitvoert, gaat hij akkoord met de wisselkoers die door Ronin op dat moment wordt gehanteerd. De wisselkoers is afhankelijk van de marktwaarde en kan per Valutatransactie aanzienlijk verschillen. De wisselkoers kan door de Consument worden geraadpleegd via de Applicatie.
11.4.    Alle door Ronin opgegeven, dan wel tussen Partijen overeengekomen, kosten en prijzen zijn inclusief BTW en exclusief heffingen van overheidswege, verzekeringen, transactiekosten alsmede overige rechten en kosten.
11.5.    De kosten en prijzen die door Ronin bij de Consument in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van meerdere factoren. De kosten en prijzen die door Ronin bij de Consument in rekening worden gebracht, zullen steeds tijdig aan de Consument worden medegedeeld door deze ter raadpleging beschikbaar te stellen via de Applicatie.
11.6.    Ronin brengt transactie- en bewaarkosten bij de Consument in rekening, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De hoogte van deze kosten zal worden weergegeven in een variabel percentage, hetgeen afhankelijk is van de vraag en aanbod alsmede de activiteiten die Consument binnen O.C.E.A.N. verricht.

ARTIKEL 12: BETALING

12.1.    Bij een Valutatransactie dienen de prijzen, kosten en anderszins verschuldigde bedragen door de Consument per vooruitbetaling aan Ronin te worden voldaan door betaling via iDEAL. De beschikbaarheid van de betreffende betaalmethode hangt af van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de locatie van de Consument en waar de Consument bankiert. Derhalve kan een goede werking van de betaalmethode niet door Ronin worden gegarandeerd en kan zij te dien aanzien nimmer voor enigerlei schade gepaard gaande met de betaalmethode aansprakelijk worden gehouden.
12.2.    Indien om enigerlei reden de verschuldigde bedragen door de Consument niet per vooruitbetaling aan Ronin zijn voldaan door betaling via iDEAL c.q. door Ronin zijn ontvangen, dan dient de Consument alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na factuurdatum, tot betaling van de verschuldigde bedragen aan Ronin over te gaan.
12.3.    Indien Consument niet binnen de in artikelen 12.1 en 12.2 bedoelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Ronin heeft vanaf dat moment recht op vergoeding van een rente van 2 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.
12.4.    Klachten over de prijzen en kosten die bij de Consument in rekening zijn gebracht dienen door de Consument schriftelijk bij Ronin te worden ingediend en wel binnen veertien (14) dagen nadat de betreffende bedragen door de Consument aan Ronin zijn voldaan dan wel ná de factuurdatum, zulks op straffe van verval van recht.
12.5.    Indien de Consument in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de Consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen een tarief conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 40,-- (exclusief BTW). De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Consument.
12.6.    Door de Consument gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.7.    Ronin is te allen tijde gerechtigd (goederenrechtelijke)zekerheden te verlangen voor de nakoming van de uit de overeenkomst voor de Consument voortvloeiende (betalings-)verplichtingen.
12.8.    De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
    a.    een betalingstermijn is overschreden;
    b.    de Consument surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;
    c.    beslag op zaken of vorderingen van de Consument is gelegd;
    d.    de Consument onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

13.1.    Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Ronin, is Ronin jegens de Consument slechts aansprakelijk voor de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen of nalaten zijdens Ronin. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) zaakschade, (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ronin aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ronin toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en aantoonbare kosten die de Consument heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is.
13.2.    De aansprakelijkheid van Ronin is te allen tijde beperkt tot:
    a.    de directe schade. Ronin is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie;
    b.    eenmaal het bedrag gelijk aan de marktwaarden van de Cryptocurrency die staan opgeslagen in het Klantaccount van de Consument of de betreffende Valutatransactie, met een maximum van EUR 1.000,--;
    c.    de aansprakelijkheid van Ronin is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekering van Ronin in het voorkomend geval.
13.3.    Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijdens Ronin, is Ronin nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door:
    a.    enig verlies van (te verwachten) winst of inkomsten, inclusief enig verlies van te verwachte handelswinsten en/of enige feitelijke of hypothetische handelsverliezen;
    b.    enig verlies van of schade aan de reputatie of goodwill van de Consument;
    c.    enig verlies van goederen, zaken, gelden, gelegenheden, klanten of contracten van de Consument;
    d.    enig verlies of verspilling van overheadkosten, management of personeelstijden van de Consument;
    e.    enig gebruik van hardware, software of (corruptie van) gegevens, waaronder doch niet uitsluitend te verstaan eventuele verliezen of schade die voortvloeit uit of verband houden met enige onnauwkeurigheid, defect of weglating in/van digitale prijs- of kostengegevens;
    f.    ondeskundig gebruik door de Consument van de Applicatie, het Klantaccount, de gebruikersnaam en/of het wachtwoord dan wel de Diensten die door Ronin worden aangeboden;
    g.    gebruikmaking van elektronische apparatuur en (openbare) netwerken;
    h.    door kennelijke druk-, schrijf- of zetfouten;
    i.    door verlies en/of diefstal van de elektronische apparatuur waarop de Consument gebruik maakt van de Diensten dan wel de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van de Consument;
    j.    het op enigerlei manier verloren gaan van de gebruikersnaam en/of wachtwoord van de Consument;
    k.    door computervirussen, spyware, scareware, Trojaanse paarden, wormen, andere malware dan wel andere beveiligingsinbreuk die van invloed kunnen zijn op de elektronische apparatuur waarop de Consument gebruik maakt van de Diensten;
    l.    een storing in of het tijdelijk niet bruikbaar zijn van de door Ronin aangeboden betaalmethode, Ronin-website, Applicatie, Klantaccount, Diensten dan wel anderszins door Ronin aangeboden diensten;
    m.    het tijdelijk niet verkrijgbaar zijn van de door de Consument gewenste Cryptocurrency;
    n.    misbruik of het in strijd met de geldende wet- en/of regelgeving gebruiken van de Applicatie, het Klantaccount, de Cryptocurrency of de Diensten zijdens de Consument;
    o.    misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van Valutatransacties, bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel;
    p.    derden die op verzoek of met toestemming van de Consument bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
    q.    onvoldoende c.q. ontoereikende kennis van de Consument omtrent de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van de Applicatie, de Diensten, de (handel in) Cryptocurrency en de Valutatransacties;
    r.    criminele handelingen en economische delicten zoals het witwassen van geld en het handelen in niet legitiem verkregen Cryptocurrency zijdens de Consument;
    s.    een schending zijdens Ronin van de overeenkomst tussen Partijen welke is te wijten aan een overmachtssituatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 15;
    t.    doordat Ronin is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens, documenten en informatie.
13.4.    De Diensten worden geleverd naar rato van beschikbaarheid en zonder dat daarvoor enigerlei garantie wordt afgegeven. Ronin verwerpt iedere garantie ten aanzien van de Cryptocurrency betreft de waarde, de titel, de verkoopbaarheid c.q. overdraagbaarheid en geschiktheid voor het door de Consument na te streven doel.
13.5.    Consument vrijwaart Ronin tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit een overeenkomst tussen Partijen behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Ronin.
13.6.    Ronin is niet aansprakelijk voor de levering, kwaliteit, veiligheid, legaliteit of enigerlei ander aspect met betrekking tot de goederen en diensten die u koopt van of verkoopt aan een andere partij dan Ronin. Indien de Consument een probleem ondervindt met goederen of diensten die zijn gekocht van of verkocht aan een ander dan Ronin, dient de Consument zich rechtstreeks tot deze partij te wenden.
13.7.    Ronin is eigenaar van de software. De protocollen van de onderliggende software zijn zogenoemde standaarden, welke door eenieder kunnen worden gebruikt, gekopieerd, bewerkt en verhandeld. Ronin kan de werking van dergelijke protocollen niet garanderen en is evenmin aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door deze protocollen.
13.8.    De Consument dient aan Ronin alle schade en kosten te vergoeden die voortvloeien uit of gepaard gaan met een schending door de Consument van de overeenkomst (Algemene Voorwaarden) tussen Partijen, een onrechtmatige daad van de Consument jegens Ronin dan wel eventuele andere aanspraken die Ronin jegens de Consument heeft op basis van de geldende wet- en/of regelgeving.

ARTIKEL 14: INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1.    Ronin verleent aan de Consument een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onderworpen aan de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden, om de Applicatie, het Klantaccount, de Diensten en aanverwante inhoud, materialen en informatie uitsluitend overeenkomstig de door Ronin goedgekeurde en de te dien aanzien geldende wet- en/of regelgeving toegestane doeleinden te gebruiken. Elk ander gebruik van de Applicatie, het Klantaccount, de Diensten en aanverwante inhoud, materialen en informatie is uitdrukkelijk verboden.
14.2.    Alle rechten van intellectuele eigendom die (komen te) rusten op de producten van de geest van Ronin en welke door Ronin zijn ontwikkeld, berusten bij Ronin. Het is de Consument uitdrukkelijk niet toegestaan deze producten op een andere wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren dan zoals bepaald in artikel 14.1.
14.3.    Het is de Consument niet toegestaan om zonder toestemming van Ronin en/of ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Ronin, gebruik te maken van enige intellectuele eigendomsrechten van Ronin.
14.4.    De Consument zal Ronin direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van de aan Ronin toekomende intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

15.1.    Ronin is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomt tussen Partijen op te schorten voor de duur van een overmachtssituatie, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de Consument gehouden te zijn.
15.2.    Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen, en die niet aan Ronin zijn toe te rekenen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van het personeel van Ronin, werkstaking, brand, storingen in het computernetwerk en andere ernstige storingen in het bedrijf van Ronin.

ARTIKEL 16: OPSCHORTING, ONTBINDING EN BEEINDIGING

16.1.    Ronin is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst met de Consument geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen en Diensten op te schorten of te beperken indien:
    a.    de Consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Ronin niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
    b.    Ronin vermoedt dat de Consument Diensten op een frauduleuze of ongeautoriseerde manier gebruikt;
    c.    Ronin een vermoeden heeft van witwassen, terrorismefinanciering, fraude of andere financiële criminaliteit;
    d.    de Consument surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;
    e.    beslag op zaken of vorderingen van de Consument is gelegd;
    f.    de Consument onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
    g.    de Consument onder de term ‘US Person’ valt.
16.2.    Indien Ronin een Valutatransactie weigert te voltooien c.q. annuleert, het openen van een Klantaccount weigert, het Klantaccount sluit of het gebruik van de Diensten op een andere manier beëindigt c.q. weigert, zal de Consument daarvan door Ronin op de hoogte worden gesteld. Ronin vermeldt daarbij bovendien de procedure die door de Consument dient te worden gevolgd ten aanzien van feitelijke fouten die tot de betreffende weigering, sluiting, annulering of beëindiging hebben geleid.
16.3.    Indien Ronin overgaat tot staking van een opschorting die overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.1 heeft plaatsgevonden, is zij niet verplicht een Valutatransactie overeenkomstig de eerder opgegeven c.q. overeengekomen prijzen en kosten te hervatten.
16.4.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ronin op de Consument terstond en geheel opeisbaar. Ronin is nimmer aansprakelijk ter zake voor enige wettelijke (handels-) rente of (buitengerechtelijke) incassokosten.
16.5.    Indien Ronin overgaat tot sluiting van het Klantaccount en (verdere) weigering van diens Diensten, komt aan de Consument - slechts indien en voor zover dit is toegestaan onder de geldende wet- en/of regelgeving – de mogelijkheid toe om gedurende negentig (90) dagen daarna de Cryptocurrency over te boeken.
16.6.    De Consument is te allen tijde gerechtigd om haar Klantaccount en de Applicatie te verwijderen en enige gebruikmaking daarvan te staken, doch slechts indien en voor zover de Consument aan al haar verplichtingen jegens Ronin heeft voldaan.

ARTIKEL 17: KLACHT

17.1.    Eventuele klachten omtrent de Applicatie, Diensten of anderszins voortvloeiende uit de overeenkomst met Ronin, dienen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de klacht aan Ronin te worden gemeld binnen twee (2) maanden nadat het betreffende feit waarop de klacht ziet zich heeft voorgedaan, zulks op straffe van verval van recht.
17.2.    Het indienen van een klacht heft de verplichtingen van de Consument niet op, noch komt aan de Consument het recht toe haar verplichtingen op te schorten.
17.3.    Ronin dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Bij onterechte klachten is Ronin gerechtigd alle redelijke kosten van het onderzoek bij de Consument in rekening te brengen.
17.4.    De voorkeur bestaat eerst de onderhavige klachtprocedure te doorlopen, alvorens een geschil wordt voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

ARTIKEL 18: WET- EN REGELGEVING

18.1.    De Applicatie en Diensten zijn onderworpen aan internationale exportcontroles en economische sanctie-eisen. De Consument wordt geacht met deze vereisten bekend en akkoord te zijn, indien en zodra hij overgaat tot het sluiten van een overeenkomst met Ronin, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend te verstaan het downloaden c.q. gebruikmaking van de Applicatie en/of gebruikmaking van de Diensten.
18.2.    Indien Ronin beschikt over Cryptocurrency van een Consument, maar de Consument gedurende enkele jaren geen gebruik heeft gemaakt van haar Klantaccount, de Cryptocurrency en de Diensten alsmede Ronin niet in staat is om contact op te nemen met de Consument en de betreffende Consument evenmin een melding heeft gemaakt van het feit dat deze Cryptocurrency aan hem toebehoren, dan kan de toepasselijke wet- of regelgeving Ronin verplichten de Cryptocurrency te melden als niet-geclaimd eigendom. Ronin behoudt zich het recht voor om een rusttoeslag of andere administratieve kosten in mindering te brengen op dergelijke niet-opgeëiste Cryptocurrency.

ARTIKEL 19: PRIVACY

19.1.    De gegevens die Ronin van u opvraagt worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en verwijderd in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) alsmede de overige toepasselijke wet- en/of regelgeving. Zie voor meer informatie hierover de Privacyverklaring.
19.2.    Het kan voorkomen dat Ronin wettelijk verplicht is om (persoons-)gegevens te verstrekken aan bevoegde overheidsorganen, politie of opsporingsinstanties.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT

20.1.    Op elke overeenkomst c.q. rechtsbetrekking tussen Ronin en de Consument is Nederlands recht van toepassing.
20.2.    Elk geschil tussen Ronin en de Consument zal worden beslecht door de Rechtbank Den Haag, locatie Den Haag, met dien verstande dat Ronin steeds gerechtigd is een geschil voor te leggen aan de rechtbank van het rechtsgebied waar de Consument woonachtig is.


We have updated our Terms and Conditions, which will be effective as of April 01, 2019.
Our amended Terms and Conditions will be effective immediately for all Consumers registered on or after April 01, 2019. For Consumers registered before April 01, a grace period is in effect, where our previously published Terms and Conditions still apply. If you keep using the Ronin One App after April 30, 2019, you agree with the applicability of Ronin’s amended Terms and Conditions.

Version: 20190401
English version in PDF

Terms and Conditions

of Ronin Apps B.V., a private company with limited liability, registered on the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 73104612.

1. DEFINITIONS

In these Terms and Conditions, the following terms are defined as stated below:
1.1.    Terms and Conditions: the latest general terms and conditions of Ronin Apps B.V.;
1.2.    Application: the application Ronin One developed by Ronin Apps B.V. to provide its Services;
1.3.    Consumer: a natural person who is not acting in the exercise of a profession or business and engages in a distance contract with Ronin Apps B.V.;
1.4.    Coin-swap: the mechanism that is used to relocate Cryptocurrency from one blockchain to another blockchain with a predetermined percentage;
1.5.    Cryptocurrency: digital currencies, Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH);
1.6.    Services: the service that is made available by Ronin Apps B.V. through its Application, focusing on saving, storing, and managing Cryptocurrency, Currency transactions and other services carried out by Ronin Apps B.V.;
1.7.    Right of withdraw: the possibility for Consumers to withdraw from the distance contract within the reflection period in accordance with article 6:230o of the Dutch Civil Code;
1.8.    Client account: the account that is created in the application by the Consumer for the purpose of the purchase and management of Cryptocurrency;
1.9.    O.C.E.A.N.: the advanced platform of Ronin Apps B.V. that makes the connection possible between the world and blockchain technology for Consumers, banks and businesses;
1.10.    Entrepreneur: a natural person or a legal entity whose products and/or services are offered to Consumers at a distance;
1.11.    Distance contract: a contract whereby a long-distance sales system organized by the entrepreneur for the purpose of selling products and/or services, up to and including the conclusion of the contract whereby one or more techniques for distance communications are exclusively used;
1.12.    Ronin: Ronin Apps B.V. is a private company with limited liability, registered on the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 73104612, its affiliated entities and/or further appointed third parties;
1.13.    Parties: Ronin Apps B.V. and Consumer combined;
1.14.    Currency transaction: the (digital) purchase and/or sell of Cryptocurrency;
1.15.    ‘US Person’: Ronin defines a ‘US Person’ as a natural person which (i) has an American passport, (ii) lives in the United States, (iii) was born in the United States, (iv) has an American home-, postal address or telephone number, (v) periodically transfers money to the United States, (vi) has an authorized representative with an American address and/or (vii) has a “careof” address (c/o) in the United States.

2. APPLICATION OF THE TERMS AND CONDITIONS

2.1.    The Terms and Conditions apply to all distance contracts concluded between Ronin Apps B.V. (hereafter: Ronin) and the Consumer.
2.2.    Amendments and deviations from the Terms and Conditions are only binding if and insofar expressly agreed in writing and insofar Ronin is represented by an official authorized in accordance with the articles of association. Such a deviation has no binding effect on other contracts/legal acts between Ronin and the Consumer.
2.3.    The Consumer agrees to the applicability of the Terms and Conditions to subsequent contracts/legal acts between the Consumer and Ronin. In that case, the Consumer agrees that the Terms and Conditions will not be provided once more.
2.4.    In the event of one or more of the provisions of these general Terms and Conditions proven to be invalid or void, the other provisions will remain fully in force.
2.5.    Ronin reserves the right to unilaterally amend the content of the general Terms and Conditions on its own initiative. The amended version is applicable as soon as Ronin has notified the Consumer via electronic means and the Consumer has not responded to the applicability within thirty (30) days after notification. In case of subsequent concluded contracts and in case where more than one version could be deemed applicable, the latest version of the general Terms and Conditions will be applied.
2.6.    Everything that is not specified in the Terms and Conditions, the content of the contract will be determined by the offer, by accepting the offer by the Consumer or by accepting the offer by Ronin, insofar the events have expressly occurred and insofar they are not incompatible with one another.
2.7.    The section headings in the Terms and Conditions have the sole purpose of clarification and have no relations to the meaning or interpretations of any provisions in the Terms and Conditions.
2.8.    The Terms and Conditions are available in English and Dutch. In the case these differ or can be interpreted differently, the Dutch terms and conditions are decisive.
2.9.    In case the contract between the parties shall be terminated, regardless of the cause thereof, the provisions of these general Terms and Conditions shall remain in force by their nature or their content, such to include but not limited to the provisions regarding termination, cancellation, confidentiality, debts to Ronin, general use of the Application, disputes with Ronin, and general provisions, shall also remain in force after termination.

3. CONCLUSION AND AMENDMENT OF THE CONTRACT

3.1.    Subject to the provisions of article 4, a contract between the Parties shall come into effect as soon as the Consumer downloads and/or uses the Application, or as soon as the Consumer creates and/or use a Client account, or as soon as the Consumer uses the services made available by Ronin, or in case Ronin executes an implementing act following an order issued by the Consumer and the Consumer has not responded the same day to the execution.
3.2.    Amendments in a contract between parties only have binding effect on Ronin if and insofar expressly agreed in writing and insofar Ronin is represented by an official authorized in accordance with the articles of association. A such deviation has no binding effect on other contracts/legal acts between Ronin and the Consumer.

4. CLIENT ACCOUNT

4.1.    Before the Consumer can use the provided services, he has to register with Ronin by means of creating a Client account, where the Consumer in any case, but not exclusively shall provide his name, email address and telephone number, as well as for which he expressly agrees to the Terms and Conditions and the privacy policy. Ronin shall also use this information to notify or warn the Consumer if relevant in its opinion. The Consumer shall also provide a personal username and password that he has created, which shall grant him access to his Client account.
4.2.    Ronin can deny to open a Client account for a Consumer, limit the number of accounts per Consumer, and/or deny the Consumer access to the provided Services, at any time and on its own judgement.
4.3.    The Consumer can only use his Client account and the Services, if he has the appropriate necessary equipment, including but not limited to a smartphone or tablet, as well as internet access through, for example but not limited to, a telecommunications service subscription.
4.4.    The Consumer is obliged and therefore responsible for updating and completing his information regarding his Client account, including but not limited to his email address and telephone number.
4.5.    Criminal acts and economic offenses such as money laundering and trading Cryptocurrency originating from an illegitimate source are prohibited. In this regard, Ronin is entitled to monitor and log all activities concerning the use of the Client account and Services, as well as the Currency transactions and other transactional behavior of the Consumer. Ronin is in the given circumstances entitled to take necessary and appropriate measures based on its own assessment concerning activities of the Consumer that deviate from normal activities or (currency) transactions. In case the Consumer violates the law and/or regulations, Ronin is entitled to inform the authorities immediately, as well as providing the authorities with data, documents and/or information of the Consumer, without Ronin being required to inform the Consumer.

5. VERIFICATION AND IDENTIFICATION

5.1.    It is not possible to use the Services anonymously. Ronin operates a ‘Know Your Customer Policy’ for each Consumer. Before Ronin can open a Client account for a Consumer and before the Consumer can use our Services, the Consumer is obliged to go through and complete certain verification and identification procedures. The Consumer is therefore obliged to provide all data, documents and information which Ronin deems necessary regarding verification and identification of the Consumer, as well as detecting money laundering, terrorism financing, fraud or other financial crimes, in the required form and in the required manner. The Consumer is obliged to provide at request of Ronin in any case, but not exclusively his name, address, telephone number, email address, date of birth, identification number of the Consumer, government identification number and information regarding the bank account of the Consumer.
5.2.    All amounts due by the Consumer to Ronin with regard to a Currency transaction, must be paid by the Consumer in advance to Ronin in accordance with article 12. The Cryptocurrency will only be made available to the Consumer, if and insofar the due amounts are received by Ronin.
5.3.    In the context of verification and identification procedure, Ronin, or through third parties, is entitled to carry out (or commission) investigations and use public information, which are in its opinion relevant and necessary to verify the identity of a Consumer and/or to detect and prevent money laundering, terrorism financing, fraud or other financial crimes. Ronin, or through third parties, is also entitled to carry out necessary actions following the investigations. In this context, Ronin is entitled to provide data, documents and/or information from the Consumer to third parties specialized in credit reference, fraud prevention, counter-terrorism and/or (financial) crimes.
5.4.    The Consumer is obliged to inform Ronin immediately regarding facts and circumstances in context of verification and identification of the Consumer, as well as detecting money laundering, terrorism financing, fraud or other relevant financial crimes.
5.5.    The Consumer is responsible for the correctness, completeness and reliability of the data, documents and information provided to Ronin, including data, documents and information originating from third parties.
5.6.    The Consumer is obliged to inform Ronin immediately regarding amendments, deviations, inaccuracies, and incompleteness in the already provided data, documents, and information, both before concluding a contract as well as during the term of a contract. Ronin shall, if necessary considering the nature of the amendments, deviations, inaccuracies and/or incompleteness, go through the verification and identification procedure of the Consumer once more.
5.7.    Ronin reserves the right to (repeatedly) suspend, or cancel, or deny a Currency transaction until the verification and identification procedure has been successfully and fully gone through and completed (again) by the Consumer.

6. PURCHASING AND SELLING

6.1.    The services include such as the possibility for the Consumer to purchase Cryptocurrency from Ronin by means of a Currency transaction, but only and insofar Ronin has the correct and a sufficient amount of Cryptocurrency. If Ronin does not have the correct and/or a sufficient amount of Cryptocurrency at the moment of a Currency transaction, Ronin cannot be held liable in any way.
6.2.    Ronin shall exercise all due care with each Currency transaction.
6.3.    Each Currency transaction will be processed by Ronin in accordance with the instructions, data, and information that they have received from the Consumer. The Consumer is obliged to provide the required (to the view of Ronin) instructions, data, and information timely, complete, and accurate to Ronin. The Consumer is responsible for the accuracy, completeness, and reliability of the instructions, data, and information provided to Ronin.
6.4.    Each Currency transaction is excluded from the right of withdraw, since the price of the relevant products or services depend on the fluctuations in the financial market outside Ronin’s control and which may occur within the withdrawal period. Currency transactions can therefore not be reversed, canceled and/or modified, once the order is or has been placed.
6.5.    Ronin is at all times entitled to deny or cancel a Currency transaction, if, to the judgement of Ronin, there is a reason according to the applicable laws and regulations. If Ronin denies or cancels a Currency transaction, or somehow otherwise not possible, the Consumer shall be informed accordingly. If the Currency transaction cannot be processed for any other reason, Ronin shall request the Consumer to submit his order for the Currency transaction once more at the applicable exchange rate at that time.
6.6.    Each Currency transaction can only be executed for Cryptocurrency supported by Ronin, which may change from time to time.
6.7.    Ronin is entitled to maximize or limit the number of Currency transactions per Consumer per day. The transaction limit can be found on his Client Account. Ronin is at all times entitled to increase or lower the transaction limit of a Consumer. 6.8.    Both purchasing history and transaction history are shown in the Client Account of the Consumer.

7. STORAGE

7.1.    The Services include the possibility for the Consumer to receive the purchased (at Ronin) Cryptocurrency, to store and to manage in the Client Account.
7.2.    A Currency transaction is not completed as long as the transaction is being processed by Ronin. The purchased Cryptocurrency are not visible in the Client Account and cannot be utilized by the Consumer as long as the Currency transaction is being processed. Ronin is entitled to process the approved and completed Currency transaction into the Client Account of the Consumer.
7.3.    The Services offered through the Client Account in accordance with article 7.1, can only be used for Cryptocurrency supported by Ronin. Under no circumstances is the Consumer allowed to use the Client Account to receive, store, manage or any other ways for Cryptocurrency not supported by Ronin. In case the Consumer, in spite of this article, uses the Client Account for Cryptocurrency not supported by Ronin, then Ronin cannot be held liable in any way.
7.4.    Unless specifically otherwise indicated by Ronin, Ronin does not support metacoins, colored coins, side chains or other derivative, enhanced or forked protocols, tokens or coins which are an addition to or an interaction with the Cryptocurrency supported by Ronin. The Consumer is thereof not allowed to use the Client Account in a way related to one of the aforementioned protocols. In case the Consumer, in spite of this article, uses the Client Account in a way related to one of the aforementioned protocols, then Ronin cannot be held liable in any way.
7.5.    The Cryptocurrency are offered by Ronin through O.C.E.A.N. and can be stored offline.

8. OBLIGATIONS OF THE CONSUMER

8.1.    If the following cumulative conditions are met, the Consumer will be able to use the Services:
    a.    In accordance with article 5, the Consumer has gone through Ronin’s verification and identification procedure successfully and complies with the ‘Know-Your-Customer’ terms;
    b.    The Consumer is a natural person;
    c.    The Consumer has reached the age of eighteen (18) years;
    d.    The Consumer is residing within the EU/EER.
8.2.    The Consumer is not permitted to create, to keep and/or to manage more than one Client Account.
8.3.    The Consumer which qualifies as a ‘US Person’ will not be allowed to own or open a Client Account.
8.4.    The Consumer is obliged to refrain from engaging in criminal acts and economic crimes, such as money laundering and trading in Cryptocurrency originating from illegitimate sources.
8.5.    The Consumer is obliged to determine for himself whether, and to what extent, government taxes and/or levies are applied to a Currency transaction he has executed through Ronin, as well as withholding such taxes and/or levies, collecting, reporting, and submitting to the competent authorities.
8.6.    The use of the Application, Services, (trading in) Cryptocurrency and Currency transaction is at the risk of the Consumer. The Consumer is obliged to ensure that his knowledge of the risks associated with the Application, Services, (trading in) Cryptocurrency and currency transactions, such as possible losses as a result of trading in or holding onto Cryptocurrency. The Services, (trading in) Cryptocurrency and Currency transactions are presently not regulated by the Netherlands Authorities for Financial Markets or any other supervisory body or competent authority.
8.7.    The Consumer is obliged to ensure that he shall deemed to be aware of the applicable laws and regulations on Cryptocurrency and Currency transactions in his country of residence.

9. CONFIDENTIALITY

9.1.    All confidential information that the Consumer obtains about Ronin and its Services, as well as the information that the Consumer obtains about third-party users, he must keep confidential and only use in connection with the Services.
9.2.    The Consumer is not authorized to disclose information of a third-party user or to provide it to a third party, unless this is reasonably necessary to perform a Currency Transaction and other reasonably related functions.

10. SECURITY

10.1.    The Consumer is fully responsible for keeping his electronic equipment safe and working on which he has downloaded or used the Application or with which he makes use of the Services. The Consumer is obliged to adequately secure his equipment by, among other things, not exclusively using reliable and easy antivirus software, as well as periodically checking his equipment. In addition, the Consumer must ensure that his equipment is protected with a password.
10.2.    The Consumer is obliged to carefully choose his / her username and password, keep it confidential, not to share it and keep it safe. In addition, the Consumer is advised to periodically change his password.
10.3.    The Consumer must take reasonable steps to prevent loss, theft or misuse of the equipment referred to in Article 10.1 as well as his personal username and password. The Consumer is aware of the risk associated with the loss, theft or misuse of the equipment or his user name and / or password, including but not limited to the risk that a third party may (unlawfully) gain access to the Client account of the Consumer.
10.4.    If the Consumer suspects that his Client account and / or his username and / or password are used by a third party, are misused and / or affected, he must inform Ronin of this suspicion in writing as soon as possible.

11. COSTS AND PRICES

11.1.    All costs and prices stated by Ronin or agreed between parties, and all statements in this regard shall always be without engagement and may always be altered. The foregoing has the consequence that costs and prices per currency transaction can vary considerably.
11.2.    All costs and prices stated by Ronin or agreed between parties are denominated in Euros or Cryptocurrency and therefore have to be paid in Euros or Cryptocurrency by the Consumer to Ronin.
11.3.    Each Currency transaction takes place in accordance with the exchange rate set and stated by Ronin. The exchange rate includes purchase and/or sell price of the relevant Cryptocurrency denominated in Euros or vice versa. The exchange rate of the purchase price may vary from the exchange rate of the sell price. The exchange rate includes the prices of the Cryptocurrency, excluding possible fees. If the Consumer executes a Currency transaction, in doing so he agrees with the exchange rate Ronin applies at that moment. The exchange rate depends on the market value and may vary considerably per Currency transaction. The exchange rate can be viewed by the Consumer via the Application.
11.4.    All costs and prices stated by Ronin or agreed between parties include VAT and exclude levies imposed by authorities, insurances, transaction fees and other dues and costs.
11.5.    The costs and prices charged to the Consumer depend on several factors. The costs and prices Ronin charges to the Consumer, shall be timely communicated by making these available via the Application.
11.6.    Ronin charges custodial and transaction fees to the Consumer, unless the parties have other agreements in writing. The amount of those fees shall be presented in a variable percentage, which depends on supply and demand, and the activities the Consumer executes within O.C.E.A.N.

12. PAYMENT

12.1.    With each Currency transaction the Consumer has to pay the prices, costs and other amounts due in advance to Ronin by payment through iDeal. The accessibility of the respective payment method depends on a number of factors, such as the location of the Consumer and the banking service the Consumer chooses. Therefore, Ronin cannot guarantee the proper functioning of the payment method and cannot be held liable in any way concerning any damage linked with the payment method.
12.2.    If, for any reason, the amounts due by the Consumer are not paid in advance to Ronin by payment though iDeal or not received by Ronin, the Consumer shall still make the payment as soon as possible, but within 24 hours after the invoice date at the latest.
12.3.    If the Consumer has not paid within the prescribed term in accordance with articles 12.1 and 12.2, he is in default by operation of law without any further notice of default being required. From that moment, Ronin is entitled to a compensation of 2% interest per month or part of it, unless the legal interest is higher, in which case the highest interest applies.
12.4.    Complaints about the prices and costs charged to the Consumer, must be submitted in writing to Ronin within fourteen (14) days after the amounts in question are paid to Ronin by the Consumer or after the invoice date, on penalty of the loss of rights.
12.5.    If the Consumer is in default or in breach of (timely) performance of his (payment) obligations, all reasonable costs incurred in obtaining extrajudicial payment are at the expense of the Consumer. In any case, in the face of a financial claim the Consumer is due to collection costs. The charged collection costs have a rate in accordance with Dutch Extrajudicial Collection Costs Regulation Decree, of which the minimum amount is € 40,-- (excluding BTW). Any reasonably incurred judicial and enforcement costs shall likewise be for the account of the Consumer.
12.6.    Payments made by the Consumer are to cover all due interests and costs first, and in the second instance from all due invoices the longest overdue, even if the Consumer states that the payment relates to a later invoice.
12.7.    Ronin is at all times entitled to require (property) collateral to ensure fulfillment of the Consumer’s (payment) obligations arising from the contract.
12.8.    The full claim for payment is due immediately if:
    a.    a payment term has been exceeded;
    b.    the Consumer requests moratorium or is admitted to debt restructuring;
    c.    properties or receivables of the Consumer are seized;
    d.    the Consumer is placed under guardianship or dies.

13. LIABILITY

13.1.    Except in the case of willful misconduct or gross negligence on the part of Ronin, Ronin is only liable to the Consumer for the loss sustained directly from an attributable failing and/or unlawful act or failure to act on the part of Ronin. By ‘direct loss’ shall exclusively be understood (i) loss of property (ii) reasonable costs incurred to determine the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to the direct loss within the meaning of this article, (iii) possible reasonable and demonstrable costs incurred to bring the faulty performance of Ronin into compliance with the contract, insofar as the costs can be attributed to Ronin, and (iv) reasonable and demonstrable costs incurred by the Consumer to prevent or limit the direct loss, insofar as the Consumer can demonstrate that the costs have led to limiting the direct loss within the meaning of this article.
13.2.    Ronin’s liability shall at all times be limited to:
    a.    the direct loss. Ronin can never be held liable to compensate any indirect loss. By ‘indirect loss’ shall be understood: all losses that are not direct loss, in any case, but not exclusively, consequential loss, loss of income or possibilities, loss of profit and loss as a result of business stagnation;
    b.    a sum equivalent to the market values of the Cryptocurrency as logged in the Client Account of the Consumer or the relevant Currency transaction, up to a maximum of EUR 1.000,--;
    c.    the amount of the insurance payment in the case in question.
13.3.    Except in the case of willful misconduct or gross negligence on the part of Ronin, Ronin can never be held liable for any loss of any nature, caused by:
    a.    any loss of (anticipated) profit or income, including any loss of anticipated trading profit and/or any actual or hypothetical trading losses;
    b.    any loss of or damage to the reputation or goodwill of the Consumer;
    c.    Any loss of goods, properties, funds, opportunities, customers or contracts of the Consumer;
    d.    any loss of or wastage of overheads, management or staff time of the Consumer;
    e.    any use of hardware, software or (corruption of) data, including but not limited to possible losses arising from any inaccuracy, defect or omission of digital price or cost data;
    f.    the incorrect use of the Application, the Client Account, the username and/or password or services offered by Ronin by the Consumer;
    g.    usage of electronic equipment and (public) networks;
    h.    apparent printing, writing or typographical errors;
    i.    loss and/or theft of electronic equipment used by the Consumer to make use of the services or username and/or password of the Consumer;
    j.    the loss of username and/or password of the Consumer in any way;
    k.    computer viruses, spyware, scareware, trojan horses, worms, and other malware or any other security breaches which may have effects on the electronic equipment the Consumer uses to make use of the services;
    l.    a malfunction or temporary unavailability of the payment method offered by Ronin, Ronin’s website, Application, Client Account, Services or other services offered by Ronin;
    m.    the Cryptocurrency requested by the Consumer are temporarily unavailable;
    n.    the Consumer abuses the Application, Client Account, Cryptocurrency or Services, and/or uses the aforementioned in a way contradicting with the applicable laws and/or regulations;
    o.    misunderstandings, mutilations, delays or improper transmissions of currency transactions, orders and announcements as a result of the use of internet or any other (electronic) means of communication;
    p.    third parties are brought in on the request or with permission of the Consumer in the performance of the contract;
    q.    insufficient or inadequate knowledge of the Consumer about the risks associated with the use of the Application, Services, (trading in) Cryptocurrency and the Currency transactions;
    r.    the Consumer engages in criminal acts and economic crimes such as money laundering and trading in Cryptocurrency originating from illegitimate sources;
    s.    Ronin breaches the contract concluded between parties due to force majeure in accordance with article 15;
    t.    incorrect, incomplete and/or unreliable data, documents and information provided by or on behalf of the Consumer and used by Ronin.
13.4.    The services will be provided in proportion to availability without any form of warranties. Ronin disclaims any form of warranties regarding the value, title, merchantability, transferability or fitness for a particular purpose pursued by the Consumer.
13.5.    The Consumer indemnifies Ronin from all liabilities regarding third parties, costs of legal assistance, including those in connection with or arising out of the contract concluded between parties, except in case of intentional act or deliberate recklessness on the part of Ronin.
13.6.    Ronin cannot be held liable for supply, quality, safety, legality or any other aspect regarding goods and services the Consumer purchases from or sell to any other party other than Ronin. If the Consumer encounters a problem concerning goods or Services purchased from or sold to any other party other than Ronin, in that case the Consumer shall bring the matter directly to that party.
13.7.    Ronin is the owner of the software. The protocols of the underlying software are standards, which can be used, copied, edited and traded by anyone. Ronin cannot guarantee the functioning of such protocols and cannot be held liable for any damage arising from those protocols.
13.8.    The Consumer shall compensate Ronin for all damage and costs arising from or associated with a breach of contract (terms and conditions) concluded between parties caused by the Consumer, an unlawful act by the Consumer to Ronin or any other claims Ronin has against the Consumer based on the applicable laws and regulations.

14. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

14.1.    Ronin grants the Consumer a limited, non-exclusive, non-transferable license, to access and use the Application, the Client Account, the Services and related content, materials and information exclusively in accordance with these general Terms and Conditions and the permitted laws and / or regulations in this respect. Any other use of the Application, the Customer Account, the Services and related content, materials and information are expressly prohibited. This license will automatically terminate if Ronin suspends or terminates access to the Services.
14.2.    Ronin is the owner (or the licensee) of all copyrights and intellectual property rights in Ronin, the Application and the Services and the material published on it. The Consumer is explicitly not permitted to multiply, publish or exploit these products in any other way than as stipulated in article 14.1.
14.3.    The Consumer is not permitted to use any intellectual property rights of Ronin without prior permission from Ronin. The Consumer is not permitted to use any data generated at or via Ronin, the Application or the Services without obtaining a licence to do so from Ronin.
14.4.    The Consumer shall immediately inform Ronin of any infringement or improper use of the intellectual property rights accruing to Ronin.

15. FORCE MAJEURE

15.1.    Ronin is entitled to suspend the execution of its obligations arising from the agreement between the Parties for the duration of a force majeure situation, without being obliged to pay any compensation to the Consumer.
15.2.    Force majeure means circumstances that prevent the performance of the agreement temporarily or permanently, and which cannot be attributed to Ronin. This includes, but is not limited to: war, strike, riot, crime, government measures, an act of God (hurricane, flood, earthquake, volcanic eruption, etc.), illness of Ronin staff, malfunctions in the computer network and other serious disruptions in Ronin.

16. SUSPENSION, DISSOLUTION AND TERMINATION

16.1.    Ronin is authorized, without further notice of default being required and to pay any compensation, to dissolve the agreement with the Consumer in whole or in part or to suspend or limit the fulfillment of its obligations and Services if:
    a.    the Consumer does not, not timely or not completely fulfill his obligations arising from the agreement with Ronin;
    b.    Ronin suspects that the Consumer uses Services in a fraudulent or unauthorized manner;
    c.    Ronin has a suspicion of money laundering, terrorist financing, fraud or other financial crime;
    d.    the Consumer should go into a moratorium of payments or has been admitted to a debt restructuring;
    e.    the Consumers principal's assets or claims are seized;
    f.    the Consumer is placed under legal restraint or dies;
    g.    the Consumer qualifies as a ‘US Person’.
16.2.    If Ronin refuses to complete or cancel a Currency Transaction, refuses to open a Customer Account, close the Client Account or terminate or refuse the use of the Services in any other way, the Consumer will be informed by Ronin. Ronin also mentions the procedure that must be followed by the Consumer with respect to factual errors that led to the refusal, closure, cancellation or termination in question.
16.3.    If Ronin proceeds to suspension or if a suspension has taken place in accordance with the provisions of Article 16.1, Ronin it is not obliged to resume a Currency Transaction in accordance with the previously stated and / or agreed prices and costs.
16.4.    If the agreement is dissolved, the claims of Ronin on the Consumer are immediately due and payable in full. Ronin is never liable for any legal (trade) interest or (extrajudicial) collection costs.
16.5.    If Ronin proceeds to close the Customer account and (further) refuse of its Services, the Consumer - only if and to the extent allowed under the applicable laws and / or regulations - will be able to use the Customer Account and Services for ninety (90) days afterwards.
16.6.    The Consumer is at all times entitled to remove its Client account and the Application and to cease any use thereof, but only if and insofar as the Consumer has fulfilled all its obligations towards Ronin.

17. COMPLAINTS

17.1.    Any complaints about the Application, Services or otherwise arising from the agreement with Ronin must be reported to Ronin in writing and with precise details of the complaint within two (2) months after the relevant fact has occurred. Ronin is not held to consider a compliant submitted after this term.
17.2.    Submitting a complaint does not remove the obligations of the Consumer, nor does the Consumer have the right to suspend its obligations.
17.3.    Ronin must be enabled to investigate the complaint. In case of unjustified complaints, Ronin is entitled to charge all reasonable costs of the investigation to the Consumer.
17.4.    Before submitting a dispute to the competent court it is preferable to go through the present complaint procedure.

18. LAWS AND REGULATIONS

18.1.    The Application and Services are subject to international export controls and sanction legislation and requirements. The Consumer is deemed to be aware of and agreed with these requirements if and when he enters into the conclusion of an agreement with Ronin, including expressly but not exclusively the downloading and / or use of the Application and / or the use of the Services.
18.2.    Provided that Ronin has Cryptocurrency of a Consumer, but the Consumer has not made use of the Client account, the Cryptocurrency and the Services and Ronin is not able to contact the Consumer for a number of years and the Consumer concerned has not reported that these Cryptocurrency belong to him, applicable laws or regulations may oblige Ronin to report the Cryptocurrency as unclaimed property. Ronin reserves the right to deduct a rest surcharge or other administrative costs from such unclaimed Cryptocurrency.

19. PRIVACY

19.1.    Information that Ronin requests from you will be collected, used, stored and deleted in accordance with the Dutch Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) the Dutch General Data Protection Regulation (GDPR) as well as other applicable laws and / or regulations. For more information, see the Privacy Statement.
19.2.    Ronin will comply with substantiated requests of authorities to provide user information.

20. Applicable Law

20.1.    These Terms are governed by Dutch law.
20.2.    Any claims or disputes between Ronin and the Consumer will be settled by the Court of The Hague, location The Hague, Ronin is always entitled to submit a dispute to the court of the jurisdiction where the Consumer resides.
20.3.    The terms and conditions are available in both English and Dutch. In the case these differ or can be interpreted differently, the Dutch terms and conditions are decisive.

Ready...

Download at App Store Download at Google Play